لیست محصولات /
محصولات آذین پودر تجهیز تماس با شرکت
زیرکونیای بلورین در حجم بالا
محصولات آذین پودر تجهیز 30,000,000ریال
کروزه پلاتینی 20 سی سی
محصولات آذین پودر تجهیز 45,000,000ریال
کروزه پلاتینی 30 سی سی
محصولات آذین پودر تجهیز تماس با شرکت
کروزه پلاتینی در حجم سفارشی
محصولات آذین پودر تجهیز تماس با شرکت
قرص های زیرکونیایی
محصولات آذین پودر تجهیز 3,000,000ریال
زیرکونیای تثبیت شده با منزیا 100 گرم
محصولات آذین پودر تجهیز 1,800,000ریال
زیرکونیم هیدروکسید 100 گرم
محصولات آذین پودر تجهیز 0ریال
زیرکونیای تثبیت شده با منزیا در حجم بالا
محصولات آذین پودر تجهیز 2,500,000ریال
زیرکونیای آمورف 100 گرم
محصولات آذین پودر تجهیز تماس با شرکت
بوته های زیرکونیایی در حجم سفارشی
محصولات آذین پودر تجهیز تماس با شرکت
زیرکونیای آمورف در حجم بالا
محصولات آذین پودر تجهیز 1,500,000ریال
زیرکونیم اکسی کلراید 100 گرم
محصولات آذین پودر تجهیز 3,000,000ریال
باریم تیتانات 100 گرم
محصولات آذین پودر تجهیز تماس با شرکت
باریم تیتانات در حجم بالا
محصولات آذین پودر تجهیز 4,000,000ریال
باریم هگزا فریت 500 گرم
محصولات آذین پودر تجهیز تماس با شرکت
باریم هگزا فریت در حجم بالا
محصولات آذین پودر تجهیز تماس با شرکت
زیرکونیم اکسی کلراید در حجم بالا
محصولات آذین پودر تجهیز 400,000ریال
کروزه نیکلی 20 سی سی
محصولات آذین پودر تجهیز 500,000ریال
کروزه نیکلی 30 سی سی
محصولات آذین پودر تجهیز 650,000ریال
کروزه نیکلی 50 سی سی
محصولات آذین پودر تجهیز 800,000ریال
کروزه نیکلی 100 سی سی
محصولات آذین پودر تجهیز تماس با شرکت
کروزه نیکلی در حجم سفارشی
محصولات آذین پودر تجهیز تماس با شرکت
زیرکونیم هیدروکسید